Eastern Syriac :ܠܘܼܩܵܢܝܼܵܐ
Western Syriac :ܠܽܘܩܳܢܺܝܳܐ
Eastern phonetic :lu: qa: ' ni: ia:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Acts : 14, 6 : Lycaonia ;
French :Actes : 14, 6 : Lycaonie ;
Dialect :Classical Syriac