Eastern Syriac :ܠܘܼܪܹܣܬܵܢ
Western Syriac :ܠܽܘܪܶܣܬܳܢ
Eastern phonetic :lu: ' ris ta:n
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Luristan ;
French :le Louristan ;
Dialect :Eastern Syriac

this is a Persian name of an Iranian province

nom persan d'une province d'Iran