Eastern Syriac :ܠܚܘܿܕ݂ܹܗ
Western Syriac :ܠܚܽܘܕ݂ܶܗ
Eastern phonetic :l ' ḥu: dhi:
Category :adjective
[Numbers]
Dialect :NENA, Al Qosh

ܠܚܘܿܕܵܘܗܝ

Al Qosh pronounced [l ' ḥu: dhé]

Al Qosh prononcé [l ' ḥu: dhé]