Eastern Syriac :ܠܵܝܝܼܫ
Western Syriac :ܠܳܝܺܝܫ
Eastern phonetic :' la: yi:š
Category :proper noun
[Human being]
Dialect :Eastern Syriac

ܠܝܼܫ

American Revised Version

nouvelle version révisée