Eastern Syriac :ܠܵܠܝܼܒܵܝܕܵܢ
Western Syriac :ܠܳܠܺܝܒܳܝܕܳܢ
Eastern phonetic :la: li: ' bé da:n
Category :noun
[Country → Fruits]
English :the name of a grape ;
French :nom d'un raisin ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܵܥܠ

this name is of Azeri / turkish origin

nom d'origine azérie / turque