Eastern Syriac :ܠܡܵܢܵܐ
Western Syriac :ܠܡܳܢܳܐ
Eastern phonetic :' lma: na:
Category :pronoun
English :Matthew : 27, 46 : why ? , what for ? / for what purpose ? / to what end ? ;
French :Mathieu : 27, 46 : pourquoi ? / pour quoi ? / dans quel but ? / dans quel dessein ?/ à quelle fin ? ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܵܢܵܐ

See also : ܠܡܵܐ, ܠܡܘܼ, ܛܠܵܐ ܡܵܗܵܐ, ܩܵܐ ܡܘܿ, ܩܵܐ ܡܘܼܕܝܼ, ܩܵܡ, ܢܸܡܘܿ, ܒܐܵܝܡܵܐ ܣܲܒܲܒ

Akkadian : ammīni / atā

akkadien : ammīni / atā

Source : Maclean, Bailis Shamun