Eastern Syriac :ܠܲܩܛܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܠܰܩܛܳܢܬܳܐ
Root :ܠܩܛ
Eastern phonetic :laq ' ṭa:n ta:
Category :adjective
[Clothing]
English :feminine of ܠܲܩܛܵܢܵܐ : speckled ;
French :féminin de ܠܲܩܛܵܢܵܐ : tachetée , mouchetée , striée ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܩܛ, ܠܸܩܛܵܐ, ܠܩܵܛܵܐ, ܠܩܵܛܵܐ, ܠܲܩܛܵܐ, ܠܲܩܛܵܢܵܐ, ܠܵܩܹܛ, ܠܩܵܛܵܐ, ܠܲܩܘܼܛܹܐ, ܠܲܩܸܛ

Source : Maclean