Eastern Syriac :ܨܸܢܵܪܬܵܐ
Western Syriac :ܨܶܢܳܪܬܳܐ
Eastern phonetic :ṣi ' na:r ta:
Category :noun
[Sport → Hunting]
English :a fish caught by a fishhook , a catch ;
French :un poisson pris à l'hameçon , une prise ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܨܸܢܵܪܵܐ, ܨܸܢܘܼܪܬܵܐ

See also : ܒܠܵܡܵܐ, ܒܠܵܡܬܵܐ, ܒܘܼܓܵܐ

Lishani

Lishani