Eastern Syriac :ܡܵܐܸܬ݂
Western Syriac :ܡܳܐܶܬ݂
Root :ܡܘܬ
Eastern phonetic :' ma: i:t
Category :verb
[Human → Death]
English :to die , to pass away ; ܡܵܐܹܬ ܡܸܢ ܓܠܝܼܙܘܼܬ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ : to die for lack of food , to starve , to die of starvation / hunger ; interjection : ܐܵܢܵܐ ܡܵܝܬܸܢ : I pray you , I assure you , literally : I am dying ; ܡܸܢܲܝ ܡܝܼܬ݂ ܠܲܝ ܘܡܸܢܲܝ ܡܣܘܼܟܹܪܲܝ : some died and others lost their way ; ܐܵܟ݂ ܡܝܼܬ݂ ܠܝܼ : ah ! I am dying ! ;
French :mourir , décéder , trépasser ; ܡܵܐܹܬ ܡܸܢ ܓܠܝܼܙܘܼܬ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ : mourir par manque de nourriture / d'inanition / de faim ; interjection : ܐܵܢܵܐ ܡܵܝܬܸܢ : je t'en prie ! , je t'assure , littéralement : "je meurs" ; ܡܸܢܲܝ ܡܝܼܬ݂ ܠܲܝ ܘܡܸܢܲܝ ܡܣܘܼܟܹܪܲܝ : quelques-uns moururent et quelques autres se perdirent , certains moururent et d'autres se perdirent ; ܐܵܟ݂ ܡܝܼܬ݂ ܠܝܼ : ah ! je meurs ! ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܘܬ, ܡܵܘܬ, ܡܵܘܬܵܐ, ܡܐܵܬܵܐ, ܡܝܵܬܵܐ, ܡܲܡܝܼܬܵܢܵܐ, ܡܵܘܬܵܢܵܝܵܐ, ܡܵܝܘܿܬܵܐ, ܡܵܘܬܵܢܵܐ, ܡܝܼܬ݂ܵܐ, ܡܝܼܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܡܸܬ݂, ܡܲܡܝܸܬ݂, ܡܝܵܬܵܐ

Variants : ܡܵܝܸܬ݂

See also : ܡܲܪܕܘܼܪܹܐ, ܣܩܵܛܵܐ, ܥܒ݂ܵܪܬܵܐ, ܥܢܵܕܵܐ, ܦܲܫܟܘܼܢܹܐ, ܟܘܵܟ̰ܵܐ, ܒܵܐܸܓ̰, ܕܵܡܸܟ݂, ܟ̰ܵܡܸܗ, ܡܓܲܪܒܸܓ, ܫܲܢܹܐ, ܫܲܢܘܼܝܹܐ, ܐܵܙܹܠ, ܐ݇ܙܵܠܵܐ, ܥܢܵܕܵܐ, ܥܵܢܹܕ, ܦܵܛܹܪ, ܦܛܵܪܵܐ, ܢܵܦܹܩ, ܢܦܵܩܵܐ, ܢܵܐܹܚ, ܢܝܵܚܵܐ, ܡܲܢܝܸܚ, ܡܲܢܝܘܼܚܹܐ

Bailis Shamun : ܡܵܐܹܬ ; Classical Syriac, preterit : ܡܝܼܬ݂

Bailis Shamun : ܡܵܐܹܬ ; syriaque classique, prétérit : ܡܝܼܬ݂

Source : Maclean, Bailis Shamun