Eastern Syriac :ܒܲܪܣܲܡܬܵܐ
Western Syriac :ܒܰܪܣܰܡܬܳܐ
Root :ܒܪܣܡ
Eastern phonetic :bar ' sam ta:
Category :noun
[Moral life → Feelings]
English :see also ܡܸܬܒܲܣܡܵܢܘܼܬܵܐ / ܓܘܼܟܵܐ / ܓܸܚܟܵܐ : a smile ;
French :voir aussi ܡܸܬܒܲܣܡܵܢܘܼܬܵܐ / ܓܘܼܟܵܐ / ܓܸܚܟܵܐ : un sourire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܪܣܡ, ܡܒܲܪܣܸܡ, ܒܲܪܣܘܼܡܹܐ

See also : ܡܸܬܒܲܣܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܓܘܼܚܟܵܐ, ܓܸܚܟܵܐ, ܦܨܵܚܬܵܐ

Lishani : ܒܸܪܣܸܡܬܵܐ

Lishani : ܒܸܪܣܸܡܬܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun