Eastern Syriac :ܡܸܢܕܪܹܫ
Western Syriac :ܡܶܢܕܪܶܫ
Root :ܪܫ
Eastern phonetic :' min dri:š
Category :adverb
English :1) again , once more , over again , anew , from the beginning ; ܫܲܪܸܪ ܡܸܢܕܪܹܫ : to assure anew / to reassure ; 2) yet / still / nonetheless / anyway , notwithstanding , for all that , be that as it may ; often answering ܐܵܦܸܢ :ܐܝܼܢܵܐ ܡܸܢܕܪܹܫ : yet , nevertheless , all the same ; 3) with negative : no more , not any more ;
French :1) encore , encore et encore , de nouveau , une fois de plus , depuis le début / on recommence ; ܫܲܪܸܪ ܡܸܢܕܪܹܫ : assurer de nouveau / rassurer ; 2) cependant , pourtant , quand même , tout de même , malgré tout / là encore ; souvent en réponse de ܐܵܦܸܢ : ܐܝܼܢܵܐ ܡܸܢܕܪܹܫ : cependant , néanmoins , pourtant ; 3) avec négation : ne ... plus ;
Dialect :Classical Syriac, NENA

Cf. ܡܸܢ ܕܪܹܫ, ܡܹܕܪܸܫ, ܪܹܫ, ܪܹܫܵܐ, ܒܲܪܕܪܹܫ

Variants : ܡܸܒܪܸܫ, ܡܸܕܪܹܫ, ܡܸܕܪܹܫ݇, ܡܸܕܪܸܫܬܵܢܹܐ, ܡܸܕܪܸܫܬܵܢܝܼ

See also : ܐܵܗܓܵܗ, ܕܵܘܗܘܿܢ, ܗܲܡܝܼܢܝܼ, ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐܚܪܹܬܵܐ, ܬܘܼܒ݂

Bailis Shamun : ܡܸܢ ܕܪܹܫ

Bailis Shamun : ܡܸܢ ܕܪܹܫ

Source : Maclean