Eastern Syriac :ܢܘܼܢܘܵܬܹܐ
Western Syriac :ܢܽܘܢܘܳܬܶܐ
Eastern phonetic :' nu:n ' wa: ti:
Category :noun
[Human → Speech]
English :Ashirat, Mar Bishu ; plural of ܢܘܿܢ : "n"s , fish (?) / fishes (?) ;
French :Ashirat, Mar Bichou ; pluriel de ܢܘܿܢ : des "n" , des poissons (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Alâhâ Ishû s.l.e. Mcln 208b.001