Eastern Syriac :ܒܢܲܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ
Western Syriac :ܒܢܰܝ ܡܕܺܝܢ݇ܬܳܐ
Eastern phonetic :' bné ' mdi: ta:
Category :noun
[City → Administration]
English :1) a citizen ; 2) a town-bred man , a city-man / a man of the city , as opposed to ܒܢܲܝ ܡܵܬ݂ܵܐ ;
French :1) un citoyen ; 2) un homme de la ville , un citadin , contraire de ܒܢܲܝ ܡܵܬ݂ܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܕܝܼܢܵܐ, ܡܕܝܼܢܵܝܵܐ, ܡܕܝܼܢܵܝܬܵܐ, ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ