Eastern Syriac :ܗܦܵܟ݂ܬܵܐ
Western Syriac :ܗܦܳܟ݂ܬܳܐ
Eastern phonetic :' pa:ḥ ta:
Category :noun
[Human → Disease]
English :vomit / puke ; ܓܵܘܙܵܐ ܕܗܦܵܟ݂ܬܐ : nux vomica ;
French :le vomi , la vomissure , le dégueulis ; ܓܵܘܙܵܐ ܕܗܦܵܟ݂ܬܐ : la nux vomica ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܲܗ݇ܦܸܟ݂, ܐܲܗܦܸܟ݂

See also : ܒܵܠܹܛ, ܡܲܒܠܸܛ, ܡܲܕܥܸܪ, ܡܲܗܦܸܟ݂, ܓܣܵܐ, ܓܵܣܹܐ, ܓܣܵܝܵܐ, ܒܵܝܹܚ