Eastern Syriac :ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ݂
Western Syriac :ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ݂
Root :ܝܬܪ
Eastern phonetic :ia ti: ' ra: ith
Category :adverb
[Measures]
English :especially , particularly , rather , more , markedly (?) ;
French :surtout , spécialement , particulièrement , plutôt , plus ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܬܪ

See also : ܡܵܠܝܼܣܛܵܐ, ܥܲܠܗܲܕܵܐ, ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ, ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ, ܣܘܿܓ݂ܐܲܬ, ܡܵܠܝܼܣܛܵܐ, ܪܝܼܫܵܐܝܼܬ, ܐܸܠܵܐܟܹܐ, ܝܼܚܝܼܕܵܐܝܼܬ, ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ, ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ

Source : Maclean, Yoab Benjamin