Eastern Syriac :ܡܵܘܗܲܒ݂ܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܳܘܗܰܒ݂ܬ݂ܳܐ
Root :ܝܗܒ
Eastern phonetic :mo: ' ho tha:
Category :noun
English :1) a gift , a present ; plural : ܡܵܘܗܒ݂ܵܬ݂ܵܐ : gifts , presents , donations (?) ; 2) Lishani ; see ܡܲܠܟܬ݂ܵܐ : a queen ; 3) Bailis Shaumun ; see ܟܠܝܼܠܵܐ : a trophy ;
French :1) un cadeau , un don , un présent ; pluriel : ܡܵܘܗܒ݂ܵܬ݂ܵܐ : des cadeaux , des présents , des dons , des legs (?) ; 2) Lishani ; voir ܡܲܠܟܬ݂ܵܐ : une reine ; 3) Bailis Shaumun ; voir ܟܠܝܼܠܵܐ : un trophée ;
Dialect :Classical Syriac, Al Qosh

Cf. ܝܗܒ, ܝܗܵܒ݂ܵܐ, ܐܵܙܝܵܬ ܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ ܫܩܵܠܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ ܕܦܵܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܘܘܼܕܵܥܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܠܵܡܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܡܲܘܗܲܒܬܵܐ, ܡܵܘܗܘܼܒܲܬ

See also : ܐܵܡܵܢܲܬ, ܐܸܠܬܹܦ̮ܵܐܬ, ܦܝܼܫܟܵܫ, ܦܵܫܟܵܫ, ܡܲܘܗܲܒܬܵܐ, ܐܵܡܵܢܲܬ, ܕܲܫܢܵܐ, ܫܟܲܝܦܹܐ, ܢܸܕ݂ܪܵܐ, ܕܝܼܵܪܝܼ