Eastern Syriac :ܡܵܬܸܒ݂ ܕ
Western Syriac :ܡܳܬܶܒ݂ ܕ
Eastern phonetic :' ma: tu:d
Category :conjunct
English :as ;
French :comme ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܵܛܸܒ݂

Variants : ܡܵܬܘܼܬ

See also : ܒܲܕܡܹܢ, ܡܸܢ ܓܸܒܵܐ ܕ, ܒܗܵܝܕ, ܒܘܼܕ, ܡܸܢ ܝܲܕ݂, ܡܩܵܕ݇ܡ, ܒܲܕܲܡ, ܒܗܵܝܿ ܕ, ܥܲܠ ܗܵܝ ܕ, ܒܝܲܕ݂ ܕ, ܥܲܠ ܕ, ܡܸܢ ܩܸܨܲܬ݂