Eastern Syriac :ܡܟܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܟܳܢܳܐ
Root :ܟܢ
Eastern phonetic :' mka: na: (?)
Category :adjective
English :possible , likely , probable ;
French :possible , probable ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܢ, ܡܟ݂ܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܡܘܼܡܟܸܢ, ܡܸܬ݂ܗܲܠܟ݂ܵܢܵܐ, ܡܸܫܟܚܵܢܵܐ, ܡܲܨܝܵܐ, ܡܸܬ݂ܡܲܨܝܵܢܵܐ, ܡܲܨܝܵܢܵܐ

Lishani ; would it not be ܡܟ݂ܵܢܵܐ ?

Lishani ; ne serait-ce pas ܡܟ݂ܵܢܵܐ ?

Source : Maclean