Eastern Syriac :ܡܸܢ ܫܸܠܝ
Western Syriac :ܡܶܢ ܫܶܠܝ
Root :ܫܠܐ
Eastern phonetic :' min ' šil
Category :adverb
[Time]
English :suddenly , without warning , all of a sudden / overnight , unawares ;
French :soudain , soudainement , brusquement , à l'improviste / au dépourvu / de court ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܠܐ, ܒܫܸܠܝܵܐ, ܡܸܢܫܸܠܝܵܐ, ܡܸܢܫܸܠܝ, ܠܵܐ ܫܲܠܝܵܐ, ܡܸܢܫܸܠܬܵܢܝܼ, ܡܸܢ ܫܸܠܝܵܐ

Variants : ܡܸܢܫܸܠ

See also : ܡܲܪܗܵܛܵܐܝܼܬ, ܕܠܵܐ ܣܘܼܟܵܝ, ܥܵܪܨܵܐܝܼܬ, ܓܸܕܫܵܐ, ܐܝܼܓܵܗܵܐ, ܠܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ, ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܐܝܼܬ, ܨܵܦܘܿܚܵܐܝܼܬ, ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬ, ܚܛܝܼܦܵܐܝܼܬ, ܒܵܠܘܿܩܵܐܝܼܬ

Source : Maclean, Bailis Shamun