Eastern Syriac :ܓܲܥܘܘܿܛܹܐ
Western Syriac :ܓܰܥܘܽܘܛܶܐ
Eastern phonetic :ga ' vu ṭi
Category :verb
[Human → Speech]
English :to belch , to burp , to eruct , to eructate
French :roter , éructer
Dialect :Urmiah

See also : ܓܲܥܘܲܛܬܵܐ, ܥܘܼܪܵܛܵܐ