Eastern Syriac :ܡܲܣܸܚܪܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܣܶܚܪܳܢܳܐ
Eastern phonetic :mas ḥa: ' ra: na:
Category :noun
[Human being]
English :a jester , a clown , a buffoon , a comedian ;
French :un comique , un bouffon / un fou , un plaisantin , un pitre , un boute-en train (?) ;
Dialect :NENA, Al Qosh

Cf. ܡܲܣܚܵܪܵܐ, ܡܲܣܚܪܵܐ, ܡܲܣܚܵܪܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܣܚܵܪܲܬ, ܡܲܣܚܸܪ, ܡܲܣܚܵܪܵܢܬܵܐ

Variants : ܡܲܛܪܵܒܵܣ