Eastern Syriac :ܡܲܣܚܵܪܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܡܰܣܚܳܪܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :masḥ ' ra:n ta:
Category :noun
[Human being]
English :feminine of ܡܲܣܸܚܪܵܢܵܐ : a jester , a joking woman , a comedian ;
French :féminin de ܡܲܣܸܚܪܵܢܵܐ : une comique ;
Dialect :NENA, Al Qosh

Cf. ܡܲܣܚܵܪܵܐ, ܡܲܣܚܪܵܐ, ܡܲܣܚܵܪܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܣܚܵܪܲܬ, ܡܲܣܚܸܪ, ܡܲܣܚܸܪ