Eastern Syriac :ܪܵܫܹܩ
Western Syriac :ܪܳܫܶܩ
Root :ܪܫܩ
Eastern phonetic :' ra: šiq
Category :verb
English :1) Yoab Benjamin ; see also ܕܵܪܹܐ / ܙܵܕܹܐ / ܫܵܘܓܸܪ / ܦܲܪܦܸܬ / ܡܪܲܦܹܐ / ܫܵܕܹܐ / ܫܲܡܫܸܡ : to throw ; 2) see ܪܲܫܸܩ ;
French :1) Yoab Benjamin ; voir aussi ܕܵܪܹܐ / ܙܵܕܹܐ / ܫܵܘܓܸܪ / ܦܲܪܦܸܬ / ܡܪܲܦܹܐ / ܫܵܕܹܐ / ܫܲܡܫܸܡ : lancer ; 2) voir ܪܲܫܸܩ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܫܩ, ܪܲܫܘܼܩܹܐ, ܪܲܫܸܩ, ܪܫܵܩܬܵܐ

See also : ܡܚܵܠܸܩ, ܙܵܕܹܐ, ܪܲܦܘܼܝܹܐ, ܫܕܵܐ, ܣܦܲܕ, ܝܓܵܪܵܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin