Eastern Syriac :ܡܟܵܪܸܡ
Western Syriac :ܡܟܳܪܶܡ
Eastern phonetic :' mka: rim
Category :verb
[Moral life → Quality]
English :1) to honour / to honor ; 2) especially : to invite to a feast ; Rhétoré ; avec l'infinitif employé comme présent actuel le pronom complément prend la forme ܐܸܠܝܼ / ܐܸܠܘܿܟ݂ / ܐܸܠܵܟ݂ / ܐܸܠܹܗ / ܐܸܠܵܗܿ / ܐܸܠܲܢ / ܐܸܠܘܿܟ݂ܘ ou ܐܸܠܘܿܟ݂ܘܼܢ / ܐܸܠܲܝ ; ܡܟܲܘܿܡܹܐ݇ܝܘܸܬ ܐܸܠܲܢ : tu nous invites ;
French :1) honorer , faire honneur à ; 2) surtout : inviter / convier à un banquet ; Rhétoré ; avec l'infinitif employé comme présent actuel le pronom complément prend la forme ܐܸܠܝܼ / ܐܸܠܘܿܟ݂ / ܐܸܠܵܟ݂ / ܐܸܠܹܗ / ܐܸܠܵܗܿ / ܐܸܠܲܢ / ܐܸܠܘܿܟ݂ܘ ou ܐܸܠܘܿܟ݂ܘܼܢ / ܐܸܠܲܝ ; ܡܟܲܘܿܡܹܐ݇ܝܘܸܬ ܐܸܠܲܢ : tu nous invites ;
Dialect :Al Qosh, Ashita

Cf. ܟܵܪܵܡ, ܐܸܟܪܵܡ

See also : ܩܵܪܹܐ, ܡܝܲܩܘܿܪܹܐ, ܡܙܲܡܸܢ