Eastern Syriac :ܡܩܲܪܬܸܠ
Western Syriac :ܡܩܰܪܬܶܠ
Eastern phonetic :' mqer til
Category :verb
[Industry]
English :to intertwine , to interweave , to tangle , to tangle / to get tangled up (?) ;
French :entrelacer , entrecroiser , entremêler , emmêler / enchevêtrer / entortiller , s'emmêler (?) / s'enchevêtrer (?) / s'entortiller (?) ;
Dialect :NENA

Cf. ܟܵܬܸܪ, ܡܟܲܪܬܸܠ

See also : ܡܟܲܬܠܸܢ