Eastern Syriac :ܡܲܠܒܸܥ
Western Syriac :ܡܰܠܒܶܥ
Eastern phonetic :' mal bi:
Category :verb
[Human → Speech]
English :to scoff , with ܒ : to scoff at , to mock , to ridicule , to deride ;
French :se moquer , rire , avec ܒ : se moquer de , tourner en dérision ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܡܗܲܙܸܠ, ܓܵܚܸܟ, ܓܸܚܟܵܐ, ܓܵܚܘܿܟܵܐ, ܓܵܚܘܼܟܵܐ, ܡܲܓܚܸܟ, ܗܲܪܗܘܼܪܹܐ, ܡܲܣܚܘܼܪܹܐ, ܒܙܵܚܵܐ