Eastern Syriac :ܡܵܠܵܐ
Western Syriac :ܡܳܠܳܐ
Eastern phonetic :' ma: la:
Category :noun
[Industry]
English :1) = ܡܵܠܵܢܓ̰ ; 2) an Azeri / Turkish word : the name of a poisonous insect ; 3) Lishani , also ܡܵܐܠܵܐ : mourning clothes ;
French :1) = ܡܵܠܵܢܓ̰ ; 2) mot azéri / turc : nom d'un insecte venimeux ; 3) Lishani , aussi ܡܵܐܠܵܐ : habits de deuil ;
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܡܵܠܵܗ