Eastern Syriac :ܡܲܠܟܝܼܙܕܸܩ
Western Syriac :ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ
Eastern phonetic :mal ' ki: zdiq
Category :proper noun
[Human being]
English :Genesis : 14, 18 : Melchizedek ; Psalm 110, 4 : ܒܲܕܡܘܼܬܹܗ ܕܡܲܠܟܝܼܙܕܸܩ : after the order of Melchizedeq ;
French :Genèse : 14, 18 : Melchisédek ; Psaume 110, 4 : ܒܲܕܡܘܼܬܹܗ ܕܡܲܠܟܝܼܙܕܸܩ : selon l'ordre de Melchisédec ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܲܠܟܵܐ, ܙܕܩ

See also : ܕܡܘܼܬܵܐ