Eastern Syriac :ܢܵܕܸܡ
Western Syriac :ܢܳܕܶܡ
Eastern phonetic :' na: dim
Category :verb
[Moral life → Conscience]
English :with ܠ : to repent of ;
French :avec ܠ : se repentir de , avoir des remords pour ;
Dialect :Al Qosh

Variants : ܡܢܵܕܸܡ

See also : ܬܘܵܐ