Eastern Syriac :ܐܢܩ
Western Syriac :ܐܢܩ
Category :root
[Moral life → Feelings]
English :to sigh ;
French :soupirer ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܐܵܢܹܩ, ܐ݇ܢܵܩܵܐ, ܐܸܢܲܩܬܵܐ

See also : ܢܵܗܹܐ, ܢܗܵܝܵܐ, ܢܵܗܹܓ݂, ܢܗܵܓ݂ܵܐ, ܓܵܢܹܚ, ܓܢܵܚܵܐ, ܢܵܗܹܡ, ܢܗܵܡܵܐ, ܬܵܢܹܚ, ܬܢܵܚܵܐ, ܬܲܢܸܚ, ܬܲܢܘܼܚܹܐ, ܬܵܘܹܐ, ܬܘܵܝܵܐ, ܓܵܪܹܫ ܗܲܣܪܲܬ

Derived words : ܐܵܚܹ̈ܐܘܿܚܹܐ, ܐܵܢܹܩ, ܐ݇ܢܵܩܵܐ, ܐܸܢܲܩܬܵܐ, ܡܢܲܩܢܸܩ, ܢܲܩܢܘܼܩܸܐ

Source : Maclean