Eastern Syriac :ܢܸܝܘܿܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܢܶܝܽܘܢ̈ܶܐ
Eastern phonetic :ni ' siu ni:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Peshitta ; Deuteronomy : 6, 16 : Massah , see ܡܲܣܵܐ ;
French :Peshitta ; Deutéronome : 6, 16 : Massa , voir ܡܲܣܵܐ ;
Dialect :Classical Syriac