Eastern Syriac :ܩܦܣ
Western Syriac :ܩܦܣ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to contract the muscles , to store , to collect , to bring together ;
French :contracter les muscles , amasser / emmagasiner , collecter , collectionner , rassembler / réunir ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :qps  קפס «bringing together» «réunir »

Derived words : ܒܹܝܬ ܩܦܵܣܵܐ, ܡܩܲܦܣܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܩܲܦܣܵܢܘܼܬܵܐ, ܩܘܼܦܵܣ ܠܸܒܵܐ, ܩܘܼܦܵܣ ܢܲܦ̮ܫܵܐ, ܩܘܼܦܵܣܵܐ, ܩܘܼܦܣܵܐ, ܩܘܼܪܦܵܣܵܐ, ܩܵܦܘܿܣܵܐ, ܩܲܦܘܼܣܹܐ, ܩܵܦܘܿܣܘܼܬܵܐ, ܩܦܝܼܣ ܐܝܼܕܵܐ, ܩܦܝܼܣܵܐ, ܩܦܝܼܣܵܐܝܼܬ, ܩܦܝܼܣܘܼܬ ܐܝܼܕܵܐ, ܩܦܝܼܣܘܼܬܵܐ, ܩܦܝܼܣܬܵܐ, ܩܵܦܹܣ, ܩܲܦܸܣ, ܩܸܦܣܵܐ, ܩܦܵܣܵܐ, ܩܸܦܣܵܢܵܐ, ܩܦܵܣܵܢܵܝܵܐ, ܩܦܵܣܵܢܵܝܬܵܐ