Eastern Syriac :ܩܪܒ
Western Syriac :ܩܪܒ
Category :root
[Army → War]
English :to be near , to approach , to touch , to make war , to fight , to battle against ;
French :être près , être proche , s'approcher , toucher , faire la guerre , combattre , batailler contre / livrer bataille à / affronter ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :qrb  קרב «to fight» «combattre»

See also : ܠܵܒ݂ܸܫ ܒܫܲܪܹܐ, ܡܥܵܠܸܩ, ܥܵܒ݂ܸܕ ܕܲܪܵܐ, ܦܵܠܹܫ

Derived words : ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܩܪܵܒ݂ܵܐ, ܒܩܘܼܪܒܵܐ, ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܕ, ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܐ, ܒܩܲܪܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܠܵܐ ܡܸܬܩܲܪܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܠܩܘܼܪܒܵܐ, ܡܵܐܢܵܐ ܕܩܪܵܒ݂ܵܐ, ܡܵܐ̈ܢܲܝ ܩܪܵܒ݂ܵܐ, ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܵܐ, ܡܲܩܪܸܒ݂, ܡܲܩܪܸܒ݂ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܠ, ܡܩܲܪܒܸܢ, ܡܲܩܪܒ݂ܵܢܵܐ, ܡܩܲܪܒܵܢܵܐ, ܡܲܩܪܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܩܲܪܒܸܢܵܢܵܐ, ܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܫܵܒ݂ܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ, ܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ, ܡܲܩܪܘܼܒܹܐ, ܡܲܩܪܘܒܹܐ, ܡܩܲܪܝܼܒ݂ܵܐ, ܡܸܬܩܲܪܒܵܢܵܐ, ܡܸܬܩܲܪܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܩܲܪܒܸܢܵܢܵܐ, ܩܘܼܪܒܵܐ, ܩܘܼܪ̈ܒܵܒܹܐ, ܩܘܼܪܒܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܘܼܪܒܵܢ, ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ, ܩܘܼܪܒܸܢܝܘܼܬܵܐ, ܩܵܪܹܒ݂, ܩܵܪܸܒ݂, ܩܲܪܸܒ݂, ܩܪܵܒܵܐ, ܩܪܵܒܵܐ, ܩܪܵܒ݂ܵܐ, ܩܪܵܒ݂ܵܐ, ܩܲܪܒܘܼܢܹܐ, ܩܪܵܒܵܝܵܐ, ܩܪܵܒ݂ܬܵܢܵܐ, ܩܪܲܒܬܵܢܵܐ, ܩܪܵܒ݂ܬܵܢܵܐ ܛܲܪܩܵܐ, ܩܪܵܒ݂ܬ݂ܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܩܪܵܒ݂ܬܵܢܵܝܵܐ, ܩܲܪܘܼܒܹܐ, ܩܪܘܼܒ݂ܝܵܐ, ܩܲܪܘܼܒ݂ܬܵܐ, ܩܲܪ̈ܝܼܒ݂ܹܐ, ܩܲܪܝܼܒܵܐ, ܩܲܪܝܼܒ݂ܵܐ, ܩܲܪܝܼܒ݂ܵܐܝܼܬ, ܩܲܪܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܩܲܪܝܼܒ݂ܬܵܐ