Eastern Syriac :ܩܪܒ
Western Syriac :ܩܪܒ
Category :root
[Army → War]
English :to be near , to approach , to touch , to make war , to fight , to battle against ;
French :être près , être proche , s'approcher , toucher , faire la guerre , combattre , batailler contre / livrer bataille à / affronter ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :qrb  קרב «to fight» «combattre»

See also : ܠܵܒ݂ܸܫ ܒܫܲܪܹܐ, ܡܥܵܠܸܩ, ܥܵܒ݂ܸܕ ܕܲܪܵܐ, ܦܵܠܹܫ

Derived words : ܒܩܘܼܪܒܵܐ, ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܕ, ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܐ, ܒܩܲܪܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܠܵܐ ܡܸܬܩܲܪܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܠܩܘܼܪܒܵܐ, ܡܵܐ̈ܢܲܝ ܩܪܵܒ݂ܵܐ, ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܵܐ, ܡܲܩܪܸܒ݂, ܡܲܩܪܸܒ݂ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܠ, ܡܩܲܪܒܸܢ, ܡܲܩܪܒ݂ܵܢܵܐ, ܡܩܲܪܒܵܢܵܐ, ܡܲܩܪܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܩܲܪܒܸܢܵܢܵܐ, ܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܲܩܪܘܼܒܹܐ, ܡܲܩܪܘܒܹܐ, ܡܩܲܪܝܼܒ݂ܵܐ, ܡܸܬܩܲܪܒܵܢܵܐ, ܡܸܬܩܲܪܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܩܲܪܒܸܢܵܢܵܐ, ܩܘܼܪܒܵܐ, ܩܘܼܪ̈ܒܵܒܹܐ, ܩܘܼܪܒܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܘܼܪܒܵܢ, ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ, ܩܘܼܪܒܸܢܝܘܼܬܵܐ, ܩܵܪܹܒ݂, ܩܵܪܸܒ݂, ܩܲܪܸܒ݂, ܩܪܵܒܵܐ, ܩܪܵܒܵܐ, ܩܪܵܒ݂ܵܐ, ܩܪܵܒ݂ܵܐ, ܩܲܪܒܘܼܢܹܐ, ܩܪܵܒܵܝܵܐ, ܩܪܵܒ݂ܬܵܢܵܐ, ܩܪܲܒܬܵܢܵܐ, ܩܪܵܒ݂ܬܵܢܵܐ ܛܲܪܩܵܐ, ܩܪܵܒ݂ܬ݂ܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܩܪܵܒ݂ܬܵܢܵܝܵܐ, ܩܲܪܘܼܒܹܐ, ܩܪܘܼܒ݂ܝܵܐ, ܩܲܪ̈ܝܼܒ݂ܹܐ, ܩܲܪܝܼܒܵܐ, ܩܲܪܝܼܒ݂ܵܐ, ܩܲܪܝܼܒ݂ܵܐܝܼܬ, ܩܲܪܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܩܲܪܝܼܒ݂ܬܵܐ