Eastern Syriac :ܥܒ݂ܵܕ ܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ
Western Syriac :ܥܒ݂ܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ
Root :ܥܒܕ
Eastern phonetic :' wa:d i ' dé ia:
Category :noun
[Industry]
English :a thing made by hand ;
French :une chose faite à la main , une chose faite-main , une œuvre faite à la main ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܥܒܕ, ܥܵܒ݂ܸܕ݂, ܥܒ݂ܵܕ݂ܬܵܐ ܕܒܢܘܿܢܹ̈ܐ, ܥܒ݂ܵܕܵܐ, ܥܒ݂ܵܕ݂ܬܵܐ, ܥܵܒ݂ܸܕ݂