Eastern Syriac :ܡܲܥܘܹܐ
Western Syriac :ܡܰܥܘܶܐ
Eastern phonetic :' ma: wé
Category :verb
[Human → Speech]
English :1) causative of ܥܵܘܹܐ : to cause to howl ; 2) to curse ;
French :1) causatif de ܥܵܘܹܐ : faire hurler ; 2) maudire , jeter un sort à (?) ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܥܘܐ, ܥܘܼܘܵܝܵܐ, ܥܘܼܝܵܐ, ܥܵܘܹܐ, ܡܲܥܘܘܿܝܹܐ

See also : ܓܕܦ, ܠܵܐܸܛ, ܡܲܚܪܸܡ, ܨܥܵܪܵܐ, ܫܡܵܕܵܐ

Akkadian : arāru / ezāru : to curse

akkadien : arāru / ezāru : maudire