Eastern Syriac :ܥܵܬܸܩ
Western Syriac :ܥܳܬܶܩ
Root :ܥܬܩ
Eastern phonetic :' a: tiq
Category :verb
[Time]
English :to be old , to be ancient ;
French :être vieux , être ancien ;
Dialect :NENA

Cf. ܥܬܩ, ܥܸܬܩܵܐ, ܥܲܬܩܘܼܢܹܐ, ܥܬܵܩܵܐ, ܥܲܬܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܥܲܬܝܼܩܵܐܝܼܬ, ܥܲܬܝܼܩܵܐ, ܥܸܬܩܹܐ ܡܸܬܩܹܐ, ܥܘܼܬܵܩܵܐ, ܥܘܼܬܩܸܢܵܐ, ܐܲܬܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܐܲܬܝܼܩܵܐܝܼܬ, ܐܲܬܝܼܩܵܐ, ܥܘܼܬܩܵܐ, ܡܥܲܬܩܸܢ

Classical Syriac ܥܵܬ݂ܸܩ

syriaque classique ܥܵܬ݂ܸܩ