Eastern Syriac :ܡܥܲܬܩܸܢ
Western Syriac :ܡܥܰܬܩܶܢ
Root :ܥܬܩ
Eastern phonetic :(m) ' at qin
Category :verb
[Time]
English :1) to be old / ancient ; 2) to grow old , to age ;
French :1) être vieux / ancien ; 2) vieillir , devenir vieux / ancien , prendre de l'âge , avancer en âge ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܬܩ, ܥܸܬܩܵܐ, ܥܲܬܩܘܼܢܹܐ, ܥܬܵܩܵܐ, ܥܲܬܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܥܲܬܝܼܩܵܐܝܼܬ, ܥܲܬܝܼܩܵܐ, ܥܸܬܩܹܐ ܡܸܬܩܹܐ, ܥܘܼܬܵܩܵܐ, ܥܘܼܬܩܸܢܵܐ, ܐܲܬܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܐܲܬܝܼܩܵܐܝܼܬ, ܐܲܬܝܼܩܵܐ, ܥܘܼܬܩܵܐ, ܥܵܬܸܩ