Eastern Syriac :ܡܦܲܪܟ̰ܸܡ
Western Syriac :ܡܦܰܪܟ̰ܶܡ
Eastern phonetic :' mper tšim
Category :noun
English :to wedge in ;
French :caler , coincer , enfoncer dans , mettre un coin pour maintenir en place ;
Dialect :NENA

Cf. ܦܲܪܟ̰ܝܼܢ

Variants : ܡܦܲܟ̰ܪܸܡ, ܡܦܲܪܟ̰ܸܢ

See also : ܐܸܣܦܹܝܢܵܐ, ܩܘܿܦܵܐ, ܣܸܟܬܵܐ, ܣܦܹܝܢܵܐ, ܓܲܠܵܐ, ܣܸܟܬܵܐ, ܙܲܢܕܵܐ, ܠܵܘܠܵܒܵܐ, ܠܝܼܛܵܐ, ܡܘܼܟ݂ܠܵܐ, ܥܲܙܘܼܪܵܐ, ܐܸܣܦܹܝܢܵܐ, ܡܘܼܟܵܐ