Eastern Syriac :ܡܦܵܪܲܩܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܦܳܪܰܩܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :(m) pa ' raq tha:
Category :noun
[Trade]
English :Exodus : 30, 12 : a ransom ;
French :Exode : 30, 12 : une rançon / un rachat ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܦܵܪܸܩ, ܡܦܵܪܸܩ

See also : ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ, ܫܘܼܙܵܒ݂ܵܐ, ܫܢܘܿܙܝܵܐ, ܕܡܲܝܵܐ