Eastern Syriac :ܡܲܨܸܗ
Western Syriac :ܡܰܨܶܗ
Eastern phonetic :' ma ṣih
Category :verb
[Feeding → Drink]
English :1) = ܡܲܨܗܹܐ : to cause to be thirsty ; 2) = ܡܲܨܸܚ : origine arabe : to direct , to guide ;
French :1) = ܡܲܨܗܹܐ : assoiffer ; 2) = ܡܲܨܸܚ : origine arabe : diriger , guider ;
Dialect :Eastern Syriac