Eastern Syriac :ܡܨܵܝܸܕ݂
Western Syriac :ܡܨܳܝܶܕ݂
Root :ܨܘܕ
Eastern phonetic :' mṣa: idh
Category :verb
[Sport → Hunting]
English :to catch ;
French :attraper / prendre ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܨܘܕ, ܨܘܼܝܵܕܵܐ, ܨܲܝܕܵܐ, ܨܵܝܵܕܵܐ, ܨܲܝܵܕܘܼܬܵܐ, ܨܲܝܵܕܵܐ, ܒܲܝܬܵܐ ܕܨܲܝܕܵܐ, ܨܵܐܸܕ݂, ܨܐܵܕܵܐ, ܡܨܝܼܕܵܐ

Source : Maclean