Eastern Syriac :ܩܵܪܘܿܘܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ
Western Syriac :ܩܳܪܽܘܘܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ
Eastern phonetic :qa : ' ru wa:d mi ' ri:n
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :a turkey cock ;
French :un dindon ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܩܵܪܘܿܘܵܐ, ܡܸܨܪܵܝܵܐ, ܡܸܨܪܵܝܬܵܐ, ܡܸܨܪܵܝܸܡ, ܡܸܨܪܹܝܢ, ܛܲܝܪܵܐ ܕܡܸܨܪܹܢ, ܟܬ݂ܵܝܬ݂ܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ