Eastern Syriac :ܟܬ݂ܵܝܬ݂ܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ
Western Syriac :ܟܬ݂ܳܝܬ݂ܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ
Eastern phonetic :' kthé tha:d miṣ ' ri:n
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :a turkey hen ;
French :une dinde ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܟܬ݂ܵܝܬ݂ܵܐ, ܡܸܨܪܵܝܵܐ, ܡܸܨܪܵܝܬܵܐ, ܡܸܨܪܵܝܸܡ, ܡܸܨܪܹܝܢ, ܛܲܝܪܵܐ ܕܡܸܨܪܹܢ, ܩܵܪܘܿܘܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ, ܟܬ݂ܵܝܬ݂ܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ