Eastern Syriac :ܡܩܵܕܸܫ
Western Syriac :ܡܩܳܕܶܫ
Root :ܩܕܫ
Eastern phonetic :(m) ' qa: diš
Category :verb
[Religion]
English :1) to make holy , to sanctify , to consecrate ; 2) NENA : to celebrate the Eucharist ;
French :1) sanctifier , consacrer / dédier à la divinité ; 2) NENA : célébrer l'Eucharistie ;
Dialect :Classical Syriac, NENA

Cf. ܩܕܫ, ܩܵܕܘܿܫܹܐ, ܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕܫܹܐ, ܡܩܲܕܫܵܢܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܝܼܫܵܐ, ܡܩܲܕܫܵܢܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܝܼܫܵܐ, ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬ, ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܵܐ, ܩܕܵܫܬܵܐ, ܩܵܕܲܫܬܵܐ, ܩܕܵܫܵܐ, ܩܘܼܕܫܵܐ, ܩܘܼܕܵܫܵܐ, ܩܘܼܕܫܵܢܵܝܵܐ, ܩܲܕܝܼܫܵܐ, ܩܲܕܸܫ, ܡܩܵܕܝܼܫܵܐ

See also : ܣܵܐܸܡ, ܟܗܢ, ܕܒ݂ܵܚܵܐ

Source : Maclean