Eastern Syriac :ܓܪܵܥ
Western Syriac :ܓܪܳܥ
Root :ܓܪܥ
Eastern phonetic :' gra:
Category :noun
[Human → Hygiene]
English :to shave , to shear ;
French :raser , se raser , tondre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܪܥ, ܓܲܪܥܵܐ, ܓܪܵܥܝܬܵܐ, ܓܵܪܸܥ, ܡܲܓܪܥܵܐ, ܡܲܓܪܸܥ, ܡܲܓܪܵܥ݇ܝܬܵܐ, ܡܲܓܪܲܥܬܵܐ, ܓܵܪܹܥ, ܓܪܵܥܵܐ, ܓܪܵܥ, ܓܵܪܘܿܥܘܼܬܵܐ, ܓܪܵܥܬܵܐ

Variants : ܓܵܪܸܥ

See also : ܛܵܠܹܫ, ܡܲܠܛܹܚ, ܡܵܠܛܸܫ, ܓܵܙܹܐ, ܓܙܵܝܵܐ

Source : Oraham