Eastern Syriac :ܩܵܠܸܘ
Western Syriac :ܩܳܠܶܘ
Eastern phonetic :' qa: liw / ' qa: lu:
Category :verb
[Human → Hygiene]
English :to clean , to wash clean ; past participle : ܩܠܝܼܘܵܐ : clean , figurative sense : pure ;
French :nettoyer , laver ; participe passé : ܩܠܝܼܘܵܐ : propre , sens figuré : pur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܩܲܠܸܘ

See also : ܡܕܵܟ݂ܹܐ, ܡܲܣܚܘܼܝܹܐ, ܡܣܵܐ, ܡܣܵܝܵܐ, ܚܲܠܸܠ, ܡܚܲܠܸܠ, ܣܵܚܹܐ, ܡܲܣܚܹܐ, ܡܦܵܩܸܫ