Eastern Syriac :ܡܲܪܝܼܪܲܬ݂ ܢ̮ܲܦܫܵܐ
Western Syriac :ܡܰܪܺܝܪܰܬ݂ ܢ̮ܰܦܫܳܐ
Eastern phonetic :ma ' ri: tath ' naf ša:
Category :proper noun
[Human being]
English :Peshitta ; Ruth : 1, 20 : Mara ;
French :Peshitta ; Ruth : 1, 20 : Mara ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܲܪܵܐ, ܡܲܪܝܼܪܵܐ, ܡܲܝܪܵܐ, ܡܲܪܬܵܐ, ܡܲܪܝܼܪܬܵܐ, ܢ̮ܲܦܫܵܐ, ܡܲܪܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ