Eastern Syriac :ܐܲܗܘܵܠ ܪܵܙܝܼܘܼܬ݂ܵܐ ܕܡܸܢ
Western Syriac :ܐܰܗܘܳܠ ܪܳܙܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܶܢ
Eastern phonetic :' ah wal ra: zi iu: ' tha:d min
Category :noun
[Moral life → Quality]
English :contentment with ;
French :la satisfaction de ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܵܐܙܝܼ, ܪܸܙܵܝܵܐ, ܪܵܙܝܼܘܼܬܵܐ, ܡܲܪܙܹܐ, ܪܵܕܹܐ, ܪܵܙܝܼ, ܪܵܙܹܐ, ܒܪܵܙܝܼܘܼܬܵܐ