Eastern Syriac :ܪܲܦܝܼ
Western Syriac :ܪܰܦܺܝ
Root :ܪܦܐ
Eastern phonetic :' ra pi:
Category :verb
English :to loose , arrow : to loose (?) / to shoot (?) ;
French :relâcher , relâcher , mettre en liberté , flèche : tirer (?) ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܪܦܐ, ܪܸܦܝܵܐ, ܪܲܦܝܵܐ, ܪܦܵܝܵܐ, ܪܸܦܝܵܐܝܼܬ, ܪܸܦܝܘܼܬܵܐ, ܪܲܦܝܘܼܬܵܐ, ܪܦܵܝܬܵܐ, ܪܵܦܹܐ, ܡܲܪܦܹܐ, ܪܦܵܐ, ܪܸܦܝܵܐ, ܪܦܝܼܬܵܐ, ܡܪܵܦܹܐ, ܡܲܪܦܘܼܝܹܐ

Source : Maclean