Eastern Syriac :ܪܵܟ݂ܵܒ݂
Western Syriac :ܪܳܟ݂ܳܒ݂
Eastern phonetic :' ra: ḥaw
Category :proper noun
[Human being]
English :2 Samuel : 4, 2 : Rechab ;
French :2 Samuel : 4, 2 : Rachab ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܲܪܟܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܲܪܟܒ݂ܵܢܵܐ, ܪܘܼܟܵܒ݂ܵܐ, ܪܘܼܟܵܒ݂ ܡܸܠܸܐ, ܪܵܟܵܒ݂ܵܐ, ܪܵܟܘܿܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ, ܪܟܘܿܒ݂ܬܵܐ, ܪܲܟܝܼܒ݂ܵܐ, ܪܟܵܒ݂ܵܐ, ܪܟܵܒ݂ܬܵܐ, ܪܲܟܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܪܟܸܒ݂, ܡܲܪܟܒ݂ܵܐ, ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ, ܪܟܵܒ݂ܵܐ, ܪܵܟܸܒ݂, ܡܲܪܸܟܒ݂ܵܐ, ܪܲܟܒ݂ܵܐ, ܪܸܟܵܒܝܼ, ܪܟܵܒܝܼܡ, ܪܵܟܵܒܵܝܵܐ

distinguish from ܪܵܚܵܒ݂

ne pas confondre avec ܪܵܚܵܒ݂